Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening van advocatenkantoor Gooische Meesters, gevestigd te Bussum, Lindelaan 18.

 1. Gooische Meesters is een kostenmaatschap van zelfstandig gevestigde maten (“Gooische Meesters”). Aan Gooische Meesters zijn als maten verbonden mr L.T.M. Bredius en mr E.L. Gast. Ieder der maten oefent de praktijk uit voor eigen rekening en risico.

 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van Gooische Meesters en van al degenen die ten behoeve van en/of in dienst van Gooische Meesters werkzaam zijn.

 3. Deze voorwaarden zijn op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) en overeenkomsten die Gooische Meesters aanvaardt/aangaat van toepassing.

  1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Gooische Meesters, hetgeen inhoudt dat de cliënt ermee instemt dat Gooische Meesters de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan Gooische Meesters verbonden advocaat. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Gooische Meesters is aanvaard.
  2. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat een derde/deskundige moet worden ingeschakeld/geraadpleegd, dan is Gooische Meesters daartoe gerechtigd, mits voorafgaand aan het inschakelen van die deskundige/derde overleg met de cliënt is gepleegd en over de kosten een schriftelijke afspraak is gemaakt. Iedere aansprakelijkheid van Gooische Meesters voor tekortkomingen of fouten van deze derden is uitgesloten.
  3. Indien derden worden ingeschakeld, vrijwaart de cliënt Gooische Meesters voor alle aanspraken van die derden waaronder mede begrepen de door Gooische Meesters aan de derden te betalen kosten, die geheel voor rekening van de cliënt zijn.
  4. III. Zowel Gooische Meesters als de cliënt kunnen de opdracht steeds opzeggen. Voor Gooische Meesters geldt dat de opdracht slechts kan worden opgezegd wegens gewichtige redenen dan wel verandering van omstandigheden op grond waarvan Gooische Meesters niet langer bereid is de opdracht (al dan niet volgens de wensen van de cliënt) uit te voeren. Hieronder wordt mede verstaan een breuk in de vertrouwensrelatie tussen Gooische Meesters en de cliënt.
  5. IV. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

  1. Voor het uitvoeren van opdrachten is de cliënt het dan geldende honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De door Gooische Meesters gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast.  Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Gooische Meesters is altijd gerechtigd om van de cliënt een voorschotbetaling te verlangen, welk voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de specifieke opdracht.
  2. Zaken die op basis van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand worden behandeld worden gedeclareerd aan de cliënt tot een maximum van de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, waaronder onder meer begrepen de vastgestelde cq. te stellen eigen bijdrage, eventueel griffiegeld, mogelijke verschotten niet vallende onder de toevoegingsvergoeding.
  3. Afspraken die niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraken worden geannuleerd, kunnen door Gooische Meesters aan de cliënt in rekening worden gebracht, in welk geval een half uur van het overeengekomen tarief wordt aangehouden als honorarium en in geval van gefinancierde rechtshulp een bedrag van € 25,--.

 4. Betaling van declaraties dient zonder beroep op verrekening of opschorting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur vermelde, andere, termijn. Bij het overschrijden van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien komen , indien Gooische Meesters invorderingsmaatregelen moet treffen tegen de cliënt die in verzuim is, de  invorderingskosten/buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste 15% bedraagt van de hoofdsom van de onbetaald gebleven factuur cq. facturen, ten laste van client.

 5. Bij het in verzuim zijn door de cliënt is Gooische Meesters gerechtigd de werkzaamheden na schriftelijke vooraankondiging daarvan met ingang van de termijn van één week na vooraankondiging op te schorten cq. te staken, waarbij Gooische Meesters zich zal richten naar het terzake bepaalde in de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  1. Gooische Meesters is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van Gooische Meesters is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval uit hoofde van de door de Maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval krachtens de polis voor rekening van Gooische Meesters komt. Een kopie van de polis en voorwaarden is opvraagbaar.
  2. Alle invorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt in verband met door Gooische Meesters verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
  3. De maten van Gooische Meesters vrijwaren elkaar tegen alle aanspraken niet de maatschap betreffende waaronder mede, doch niet uitsluitend worden begrepen boetes, schadevergoedingen en overige vorderingen van derden die verband houden met het uitoefenen van het beroep van Advocaat bij Gooische Meesters door de betreffende maat die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die Gooische Meesters heeft afgesloten, niet worden gedekt.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Gooische Meesters of haar individuele maten aansprakelijk zijn.

 6. De rechtsverhouding tussen cliënt en Gooische Meesters is onderworpen aan Nederlands recht. Gooische Meesters is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur en tenzij de Klachten- en  Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, worden geschillen beslecht door de Arrondissementsrechtbank Amsterdam, tenzij een andere rechter bevoegd is. De interne klachtenregeling van Gooische Meesters wordt op verzoek kosteloos toegezonden
Gooische Meesters
Koninginneweg 162
1075 EG Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn