Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Arbeidsrecht

Wet Arbeid in Balans (WAB)

Deze wet geldt vanaf 1 januari 2020. In de wet wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, de zogenaamde ì- grond of wel cumulatiegrond. Deze cumulatiegrond moet een rechter de mogelijkheid bieden om bij meerdere 'niet-voldragen' ontslaggronden toch tot ontslag over te kunnen gaan. Omdat niet volledig aan één grond is voldaan, staat daar tegenover dat de rechter (naast de transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding) ter compensatie een extra vergoeding kan toekennen aan de werknemer. Deze extra vergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding.

Transitievergoeding

Verder wordt de wijze van berekening van de transitievergoeding aangepast. In wet is opgenomen dat werknemers al vanaf het eerste begin van de arbeidsovereenkomst recht te hebben op een transitievergoeding, in plaats van voorheen pas na twee jaar. Hier staat tegenover dat de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband een derde van het maandsalaris zal bedragen. De werkgever moet de transitievergoeding straks berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. Er wordt dus niet langer afgerond op halve dienstjaren. Verder wordt de hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest afgeschaft.

Verlenging ketenbepaling

In de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) is in 2015 de periode waarin elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege overgaan naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde teruggebracht van drie naar twee jaar. Met de WAB wordt de maximale duur van de keten weer verlengd naar drie jaar. Het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten die je in deze periode mag sluiten blijft hetzelfde: dat zijn er drie.

De wijzigingen in de WW-premie

Werkgevers zullen een lagere WW-premie gaan betalen voor werknemers met een vast contact en een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

Payrolling

Ook de regels voor payrolling zijn in de WAB aangepast. De payrollovereenkomst zal voortaan worden gedefinieerd als "de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen." In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt verder opgenomen dat de payrollwerknemers recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers van de opdrachtgever. Ook krijgen payrollwerknemers recht op een 'adequate' pensioenregeling.

Oproepovereenkomst

De definitie 'oproepovereenkomst' is opgenomen in het BW. In het BW wordt het volgende bepaald aangaande de oproepovereenkomst: 1) De werkgever moet de werknemer ten minste vier dagen van te voren oproepen, 2) als een gedane oproep weer wordt ingetrokken, dan behoudt de oproepkracht zijn recht op loon, 3) jaarlijks dient de werkgever een nieuw aanbod te doen voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Zolang de werkgever verzuimt dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.

Gooische Meesters
Koninginneweg 162
1075 EG Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn