Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Boedelscheiding

De boedelverdeling ziet toe op verdeling van de bezittingen.

Dat wil zeggen de inboedel, vervoersmiddelen, de echtelijke woning, bankrekeningen, verzekeringen, lijfrentes, spaarloon etc.

Hoe er verdeeld moet worden, hangt af van hoe u bent getrouwd.

Als je voorafgaande aan het huwelijk of tijdens het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebt opgemaakt, ben je gehuwd in gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van Goederen

Is het huwelijk gesloten in Gemeenschap van goederen dan wordt de gemeenschap bij helfte verdeeld. Ieder krijgt de helft van het totale vermogen behalve de verknochte goederen en een eventuele erfenis / schenking als die bij uitsluiting is verkregen.

De huwelijksgemeenschap wordt ontbonden op het moment van indienen van het verzoek tot echtscheiding (art. 1:99 BW).

Vanaf dat moment vallen nieuw aan te schaffen goederen niet meer in de gemeenschap en worden er schulden gemaakt dan is de ander daarvoor niet meer aansprakelijk.

Huwelijkse Voorwaarden

De huwelijkse voorwaarden heb je voor of tijdens het huwelijk met hulp van een notaris gemaakt en in de voorwaarden heb je afspraken gemaakt over jullie bezittingen.

Is er een uitsluiting van iedere gemeenschap dan bezit je niets samen. Maar  vaak komt het voor dat je ondanks de uitsluiting toch goederen samen hebt, zoals bijvoorbeeld de echtelijke woning.

In huwelijkse voorwaarden is vaak een  periodiek verrekenbeding of een finaal verrekenbeding opgenomen. In het laatste geval zal verdeeld worden alsof er een gemeenschap van goederen was.

In geval van een periodiek verrekenbeding moet jaarlijks de overgespaarde inkomsten verrekend worden. Hier wordt zelden uitvoering aan gegeven en dat betekent dan dat aan het einde van het huwelijk alsnog verrekend moet worden. Het dan aanwezige vermogen wordt vermoed tijdens het huwelijk te zijn ontstaan en dat vermogen moet dan gelijk verdeeld worden, behoudens tegenbewijs.

Niet verdelen

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat bepaalde goederen vooralsnog niet verdeeld worden.

Soms is het praktisch om nog bepaalde goederen samen aan te houden.

Denk hierbij aan de echtelijke woning of aan een auto die nog door beide wordt gebruikt.

Van belang is dan wel om goed afspraken te maken en deze vast te leggen,

Afspraken omtrent het gebruik, voldoening van de kosten, het onderhoud etc.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn