Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Het verloop van echtscheidingsmediation

De werkwijze in mediation is in grote lijnen als volgt te omschrijven:

Telefonisch wordt een afspraak gepland voor een eerste gesprek. Beide partners moeten bij dit eerste maar ook bij alle volgende gesprekken aanwezig zijn. Immers u beide zult de oplossing moeten vinden, de mediator zal u hierin begeleiden.

Eventueel wordt per e-mail alvast een mediationovereenkomst, ouderschapsplan en overzicht van naar het gesprek mee te nemen gegevens toegezonden. In ieder geval zult u tijdens het eerste gesprek uw legitimatie meenemen.

Aantal mediationgesprekken

Nadat de mediationovereenkomst is doorgenomen en door partijen en de mediator is getekend, kan gestart worden met de mediation.

Het uitgangspunt is dat tijdens een aantal gesprekken door u beide afspraken worden gemaakt over alle gevolgen van de echtscheiding wat dan uiteindelijk resulteert in een convenant en een ouderschapsplan als er kinderen zijn.

Het aantal gesprekken is mede afhankelijk van wat er precies in uw specifieke situatie geregeld moet worden.

Het aantal gesprekken varieert van  vier tot zes, maar soms blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt het convenant getekend  waarna het verzoek tot scheiding door ons kantoor wordt ingediend.  Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, zal nog een bijeenkomst zijn om de uitspraak te bespreken en de akte van berusting / verzoek tot inschrijving te tekenen.

Aanpak

De mediationovereenkomst is de basis voor het proces en om die reden wordt deze overeenkomst tijdens het eerste gesprek op hoofdpunten besproken en vervolgens getekend.  Daarna wordt besproken hoe partijen in het scheidingsproces staan. Het initiatief te scheiden komt zelden van beide tegelijk. Meestal  neemt een van de partners uiteindelijk het initiatief om daadwerkelijk te scheiden. Soms heeft de ander nog hoop het huwelijk te kunnen redden of is er een reden de scheiding  uit te stellen.

In vakjargon noemen we dit de Scheidingsmelding. Het is van belang dat dit besproken wordt, ook omdat de mediator moet toetsen of een scheiding daadwerkelijk is wat de partners voor ogen hebben en voor het slagen van de echtscheidingsmediaton is het belangrijk dat beide partners berusten in de echtscheiding.

Het is een groot misverstand dat mediation een vorm van relatietherapie is en of gericht is op herstel van de relatie. Dat is bij mediation niet aan de orde. Maar voor het begeleiden van het proces is het wel van belang van elkaar te weten waar je ook in emotioneel opzicht staat.

Vervolgens wordt geïnventariseerd over welke zaken overleg moet plaatsvinden.

In een aantal bijeenkomsten zullen alle onderwerpen besproken worden, waaronder in iedergeval de kinderen, allimentatie, boedelscheiding en pensioen. Van elke bijeenkomst wordt door de mediator een verslag gemaakt en wanneer over alle onderwerpen overeenstemming bestaat worden de afspraken door de mediator vastgelegd in een overeenkomst, het convenant.

Dan kan het verzoek tot echtscheiding inclusief convenant  door ons worden ingediend bij de rechtbank. De rechter zal de afspraken niet inhoudelijk toetsen en een mondelinge behandeling is niet nodig. De rechter zal op basis van de stukken de scheiding uitspreken.

De uitspraak zal dan nog moeten worden ingeschreven. Hiervoor is van partijen een ondertekende akte van berusting / verzoek tot inschrijving nodig welke door de mediator wordt gemaakt. Vervolgens wordt de uitspraak ingeschreven in het huwelijksregister en de dag van inschrijving geldt als dag van echtscheiding.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn