Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Privacyverklaring kantoor Gooische Meesters

Dit is de privacyverklaring van advocaten- en mediationkantoor Gooische Meesters c.q. Leontine T.M. Bredius en Emma L. Gast, gevestigd aan de Lindelaan 18 te Bussum, 1405 AK. Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze verklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 035-6912932 of email contact@gooischemeesters.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De betreffende advocaat / mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Dossier
Indien u een opdracht aan de advocaat / mediator verstrekt, verwerkt de advocaat / mediator persoonsgegevens die u en de andere partij in uw zaak aan de advocaat / mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering
In verband met facturering kan het ook gaan om uw bankgegevens en andere betalingsgegevens.

Contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier, per mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om contactgegevens die u aan ons verstrekt en eventueel de reden waarom u contact met ons zoekt. Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, waardoor wellicht het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Algemeen: wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website / via het contactformulier, door uw visitekaartje achter te laten etc. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, bijvoorbeeld van de (advocaat van de) wederpartij, het Handelsregister, het Kadaster, de Gemeente of door gebruik te maken van andere openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Gooische Meesters, c.q. Emma L. Gast en / of Leontine T.M. Bredius, kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: Allereerst worden de persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van een mediation of juridische opdracht gebruikt om het dossier te behandelen, derhalve om onze juridische diensten te verstrekken. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en / of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject / de behandeling van het dossier (en dit van te voren niet altijd duidelijk is) vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst / de opdrachtbevestiging te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de advocaat / mediator omdat deze de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De advocaat / mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken en kan vanaf dat moment geen diensten meer voor u verrichten. Het dossier zal dan onmiddellijk worden gesloten.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen; alsook voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en of om de website te analyseren en te verbeteren. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

• De uitvoering van een overeenkomst
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting
• Gerechtvaardigd belang
• Uw toestemming

Bewaartermijn
Gooische Meesters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die worden verstuurd en of ontvangen en worden daarmee opgeslagen en dus verwerkt door onze ICT provider. Verder worden betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de advocaat / mediator de financiële administratie verricht. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw gegevens ook delen met anderen, waaronder, maar niet beperkt:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, waaronder genoemde ICT leverancier, doch ook andere leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derden geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Gooische Meesters is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Gooische Meesters, sluit Gooische Meesters met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging
Gooische Meesters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Uw rechten
U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Voor meer informatie omtrent uw rechten verwijzen wij naar artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contact
Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: contact@gooischemeesters.nl.

Wijzigingen
Er kunnen veranderingen optreden in de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn