Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Aanzegplicht

Aanzegplicht bij einde en voortzetting van de arbeidsovereen-komst voor bepaalde tijd

Zijn een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer aangegaan, dan is de werkgever verplicht om uiterlijk één maand voor de einddatum aan de werknemer schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten én – als hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten – onder welke voorwaarden hij dat wil.

Let op! De aanzegplicht wordt al van toepassing op lopende tijdelijke contracten, voor zover deze contracten op of na 1 februari 2015 van rechtswege eindigen. Dus goed agenderen.

Bij het niet naleven van deze aanzegplicht is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van één maandsalaris. Komt de werkgever de aanzegplicht wel na maar niet tijdig (bijvoorbeeld 2 weken voor het aflopen van het contract), dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. De werkgever is de vergoeding ook verschuldigd indien hij de aanzegplicht niet (tijdig) naleeft, maar hij de arbeidsovereenkomst wél wenst voort te zetten.

Voor de vordering van de werknemer geldt een vervaltermijn van twee maanden, die echter pas op 1 juli 2015 ingaat.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn