Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Ontslagroutes

Welke route zal straks moeten worden bewandeld naar het UWV of naar kantonrechter? Een werkgever zal zich, behoudens uitzonderingen (o.a. ontslag tijdens de proeftijd, op staande voet, van een bestuurder of wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd), tot het UWV of de kantonrechter moeten wenden, afhankelijk van de grondslag voor het ontslag. Dit alleen als de werknemer niet instemt met het ontslag.

De wet noemt acht redelijke gronden voor ontslag en schrijft daarbij dwingend de ontslagroute voor. Dat betekent dat een werkgever straks niet meer zelf kiezen tussen de twee ontslagroutes.

Toestemming van het UWV is vereist bij de volgende gronden voor ontslag:

  • (a) bedrijfseconomisch ontslag, of
  • (b) ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is.

Ten aanzien van bedrijfseconomisch ontslag (a-grond) geldt dat aan werkgevers enige flexibiliteit is toegestaan bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Voorwaarde is dat dit bij cao is overeengekomen.

Anders dan nu vervalt de mogelijkheid van buitengerechtelijke vernietiging van een opzegging.  Van de werknemer wordt dus concreet actie verlangt, nl het starten van een procedure bij de kantonrechter met het verzoek de opzegging te vernietigen.

Ontbinding door de kantonrechter wordt de aangewezen route voor een ontslag op de ontslaggronden: regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsrelatie, of andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven.

Instemming werknemer en bedenktermijn

Gaat de werknemer met een beëindiging op één van de in de hiervoor genoemde ontslaggronden akkoord dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen door opzegging of door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Maar: nieuw is dat de werknemer ondanks zijn schriftelijk instemming met de opzegging of ondertekening van de arbeidsovereenkomst, gedurende twee weken daarna zonder opgaaf van redenen schriftelijk deze instemming kan herroepen of de vaststellingsovereenkomst kan laten ontbinden.

Herplaatsing en scholing

Op de werkgever is een extra last komen te rusten voordat de arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd of kan worden ontbonden. Namelijk de werkgever is verplicht na te gaan of de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie zou kunnen worden geplaatst. Eventuele scholing voor die andere functie moet dan ook worden aangeboden.

Verkorten opzegtermijn

Nadat de werkgever toestemming voor de opzegging van het UWV of de ontslagcommissie heeft verkregen, kan hij schriftelijk opzeggen onder vermelding van de reden. De opzegtermijn mag worden verkort  met de duur van de procedure bij het UWV, mits er een maand opzegtermijn overblijft.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn