Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Naamswijziging

Naamswijziging ziet toe op het wijzigen van de voornaam of het wijzigen van deachternaam. Er gelden verschillende procedures.

Voornaamswijziging:

Iedereen krijgt bij zijn geboorte een voornaam, welke in de geboorteakte is vermeld. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan in sommige gevallen weigeren een voornaam op te nemen in de akte, bijvoorbeeld wanneer deze ongepast is. Wordt geen voornaam opgegeven dan zal de ambtenaar ambtshalve het kind een voornaam geven en dit opnemen n de akte. Mocht je niet tevreden zijn met de jouw gegeven voornaam dan bestaat er de mogelijkheid de voornaam te wijzigen.
Het is van belang, voor een geslaagd verzoek tot voornaamswijziging, dat aan het verzoek een zwaarwegend belang ten grondslag ligt en dat met de wijziging geen maatschappelijk belang wordt geschaad.

U kunt voornaamswijziging vragen voor u zelf of voor uw kinderen en soms voor een derde.

Voor het wijzigen van de voornaam moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank.
U heeft hiervoor een advocaat nodig.
Wanneer de rechtbank uw verzoek inwilligt, vindt vermelding plaats van de voornaamswijziging in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Op dat moment is uw voornaam officieel gewijzigd.

Achternaamswijziging / Geslachtsnaam

De achternaam (geslachtsnaam) kan op verzoek van de belanghebbende of zijn gezaghouder worden gewijzigd door de Koning.

Artikel 1:5 BW bepaalt dat wanneer een kind alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder staat, het kind haar geslachtsnaam heeft. Indien het kind door adoptie alleen in familierechtelijke betrekking tot de vader staat, heeft het zijn geslachtsnaam.
Komt een kind door erkenning in familierechtelijke betrekking tot de vader te staan, dan kunnen moeder en erkenner verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal hebben; ook als er sprake is van erkenning van een ongeboren kind.
Indien een kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot beide ouders komt te staan verklaren de ouders bij de aangifte van de geboorte welke van hun beider geslachtsnaam het kind zal hebben. Is geen naamskeuze gedaan, van wordt de naam van de vader aangehouden. Deze mogelijkheid bestaat ten aanzien van het eerste kind.

Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn