Gooische Meesters

Advocaten en Mediators
035-691 29 32 | contact@gooischemeesters.nl

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag over de minderjarige wordt beperkt. Bij het uitspreken van de ots zal de kinderrechter Bureau Jeugdzorg opdracht geven de ots uit te voeren. Het Bureau Jeugdzorg zal hiertoe een gezinsvoogd aanwijzen. Het gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd; u bent dan samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Belangrijke beslissingen over uw kind moet u eerst bespreken met de gezinsvoogd. Het gezg wordt in zoverre beperkt dat een eventuele schriftelijke aanwijzing van de gezinsvoogd moet worden opgevolgd; art.1:258 BW. De schriftelijke aanwijzing van de gezinsvoogd is gericht tot de ouder en/of de minderjarige. Als je het niet eens bent met deze aanwijzing kun je vervallenverklaring vragen binnen 2 weken aan de kinderrechter. Heb je pas later bezwaren dan kun je BJZ vragen de aanwijzing in te trekken en anders kun je alsnog naar de kinderrechter.

Art.1:254 BW noemt de grond voor ondertoezichtstelling :“ bedreiging van geestelijke of lichamelijke belangen of gezondheid”. Het is aan het eigen inzicht van de kinderrechter om te bepalen wanneer dit het geval is en of de toestand van het kind de ondertoezichtstelling rechtvaardigt. Omdat het een inmenging betekent in het gezinsleven, zal de rechter de beslissing grondig moeten motiveren, zulks mede gelet op artikel 8 EVRM; een standaardmotivering volstaat niet. Het belang van het kind staat hier centraal. Het is niet van belang of de dreiging van zedelijke of lichamelijke ondergang aan een van de ouders kan worden verweten. Het is niet noodzakelijk dat het kind reeds verwaarloosd wordt: voldoende is dat er een reële dreiging is van ondergang.

De kinderrechter bepaalt de duur van de ots. De ots kan worden uitgesproken voor maximaal 1 jaar maar deze kan wel steeds met 1 jaar worden verlengd, tot het kind 18 jaar oud is.

  • Het is zeer goed mogelijk dat tijdens de ots de minderjarige gewoon thuis blijft wonen.

  • Is er spoed vereis dan kan ook een “ voorlopige ots” worden uitgesproken.

  • De ots eindigt als de termijn om is zonder dat deze is verlengd of de kinderrechter heft de ots op.
Gooische Meesters
Middenweg 57a
1098 AD Amsterdam

T: 035 691 29 32
E: contact@gooischemeesters.nl
Referenties
MFN Registermediator Gamilierecht Advocaten Scheidingsmediators FAS

Nederlandse Orde van Advocaten

LinkedIn